Vytvoření plánu lovu

Plány lovu zvěře pro nadcházející myslivecký rok zadáme ve webovém rozhraní, v záložce “Plány a statistiky” podobným způsobem, jako když vytváříme seznam lovené zvěře v rámci událostí. Vytvoříme si kombinace druhů, pohlaví a věkových tříd zvěře výběrem ze seznamu. K těmto kombinacím následně zadáváme počty kusů určených k lovu. Oproti vyplňování formuláře pro státní správu má však plánování v aplikaci Hunterra svá specifika.

Tím prvním je možnost zvolit, zda je zadaný počet jedinců v plánu minimální, maximální nebo přesný. U většiny druhů spárkaté zvěře, kde čelíme celospolečenskému tlaku na jejich redukci, bývá často nesplnění plánu lovu postihováno. Proto je u takových druhů možné nastavit limit nejen jako přesný, ale také jako minimální. Případně máme možnost hodnotu nevyplňovat vůbec. Volba minimální hranice prakticky odpovídá situaci, kdy jsme získali povolení navýšení plánu lovu OSSM či se po novelizaci ZoM předběžně dohodneme s držitelem honitby o možném navýšení plánu. Nebo ji využijeme při plánování samic a zvěře do 2 let věku u nenormované zvěře. Oproti tomu u zvěře, kde je plán nepřekročitelný, je možné nastavit hodnotu jako maximální. Takové nastavení se v zásadě podobá licenci, jak ji znají lovci například ve Skandinávii nebo za Atlantikem. V našich podmínkách může jít typicky o výjimky pro lov volně žijících živočichů, které jinak nelze obhospodařovat lovem. Druh zvoleného limitu má vliv na následné zobrazování statistik v průběhu sledovaného období, na notifikace a povolenky k lovu. Na tomto místě si připomeňme, že využití § 39 zákona o myslivosti automaticky znamená navýšení plánu lovu. 

Druhou zvláštností je možnost pro každou ze zadaných kombinací druhu, věku a pohlaví zadat vlastní časové období, pro které plán vytváříme. V převážné většině případů – zejména při plánování na začátku mysliveckého období – budeme pracovat s mysliveckým rokem, jak to předpokládá také formulář pro OSSM (vyjma selete, lončáka a krocana). Z praxe ale víme, že kromě černé zvěře a krocana, pro něž se plán vypracovává od 25. dubna do 24. dubna následujícího roku, může být výhodné stanovit si vlastní období i v některých dalších případech. Jako příklad si uveďme doporučení MZe uvedené v metodickém pokynu č. j. 47256/2022-MZE-16233, ve kterém MZe doporučuje OSSM „…Bez zbytečných průtahů vydávat vyjádření k lovu samičí a samčí zvěře do dvou let věku podle § 36 odst. 5 zákona o myslivosti…Platnost vyjádření stanovit nejméně na dobu tří po sobě jdoucích hospodářských let…“ 

Plán lovu je možné vytvářet zadáváním jednotlivých položek (kombinace druhu zvěře, pohlaví a věkové třídy), nebo i hromadně – tedy výběrem několika druhů i věkových tříd najednou. V případě hromadného zadávání potom stačí v tabulce jen upravit počty kusů, které plánujeme lovit.

Pozornému čtenáři jistě neunikla skutečnost, že části plánu mysliveckého hospodaření Mysl 1, Mysl 2 a Mysl 3 udržujeme v jedné společné tabulce. To nejenže nijak nebrání exportu vybraných položek pro vyplnění konkrétní formulářů (při exportu do csv si můžeme vybrat řádky, které mají být jeho obsahem), ale oceníme to při sledování statistik, kdy nebudeme muset přepínat mezi třemi různými obrazovkami.